مقاله سرا

این وبلاگ حاوی مقاله های بسیار کاربردی میباشد امیدواریم نهایت استفاده از آنها را ببرید
چهارشنبه 30 اسفند 1391

عصر ملوک الطوایف دوره اول تا استقرارمرابطین


عصر ملوک الطوایف دوره اول تا استقرارمرابطین

 

منصورمحمدبن ابی عامر حاجب سلطان خردسال هشام موید کم کم قدرت را قبضه کرد.

 

پس ازمرگ منصورو نیزمرگ پسرش مظفرشعله های انقلاب زبانه کشید وعصرملوک الطوایف آغاز  گردید.

 

عصر ملوک الطوایف دوره اول به سه دوره تقسیم می گردد:

 

الف)از ظهور فتنه در سال(399ه.ق/1008م)و آغاز نزاع و کشمش در میان نامزدان خلافت است.

 

ب)از سال 423ه.ق برابر با 1031م آغاز می گردد که سال انقراض خلافت اموی به دست اشراف قرطبه و

 

در پیشاپیش آنان ابوالیدبن جهور است.از این هنگام عصر ملوک الطوایف آغاز گردید.

 

ج)هرج ومرج کوتاهی است که در طی آن اهالی اندلس هر چه بیشتر از زیان های به بار آمده آگاهی یافتند.

 

 

 

 

سه دوره ملوک الطوایف اندلسی از دیدگاه محمدعبدالله عنان و زامباور

 

1_ملوک الطوایف دوره اول از 422ه.ق تا 480ه.ق مجموعا"بین65تا75سال و به قولی113سال در نهایت

 

این ملوک با اختلاف زمانی کم به دست مرابطین از بین می روند.

 

2_ملوک الطوایف دوره دوم از539ه.ق تا 555.

 

3_ملوک الطوایف دوره سوم از620ه.ق تا 685ه.ق بدون حکومت بنی نصر در غرناطه که حدود65سال به

 

طول می انجامد.

 

اگر قرار باشد دولت بنی نصر در غرناطه(گرانادا)را در نظر گیریم مجموعا"277سال ملوک الطوایف دوره

 

سوم خواهد بود.

 

 

ملوک الطوایف دوره اول407تا480ه.ق از دیدگاه دکتر حسین مونس

 

 

1_بنی حمود407_499توسط مرابطین ساقط شدند.

 

2_بنی عباد در اشبیلیه _414_seville484توسط مرابطین ساقط شدند.

 

3_بنی زیری یا بنی مناد در غرناطه و مالقه توسط مرابطین ساقط شدند.

 

4_بنی برزال در قرمونه در امارات بربری در جنوب اندلس توسط مرابطین ساقط شدند.

 

5_رنده(بنی یفرن) توسط مرابطین ساقط شدند.

 

6_بنی مورونmoron(یا مورون یا بنی دمر)نوح و ابو مناد محمد بن نوح توسط مرابطین ساقط شدند.

 

7_بنی خزرون در شذونه و ارکش توسط مرابطین ساقط شدند.

 

8_البکریون در ولبه و شلطیش توسط مرابطین ساقط شدند.

 

9_بنی یحیی در لبله توسط مرابطین ساقط شدند.

 

10_بنومرین در شلب به دست سانچو اول افتاد که توسط مرابطین ساقط شدند.

 

11_ابو عثمان سعید بن هرون_محمد بن سعید(العرب)در شنت ماریه توسط مرابطین ساقط شدند.

 

12_ابن طیفور در مارتله436 توسط مرابطین ساقط شدند.

 

13_بنو رزین در سهله 402تا413 ه.ق توسط مرابطین ساقط شدند.

 

14_بنوالقاسم(بنی قاسم)در الفنت توسط مرابطین ساقط شدند.

 

15_بنی جهور در قرطبه توسط اشبیلیان از بنی عباد ساقط شدند.

 

16_بنی الافطس ابومحمدعبدالله بن مسلمه تجیبی وابوبکرمظفرمحمد بن عبدلله توسط مرابطین ساقط  شدند.

 

17_بنی ذی النون (زنون)در طلیطله به دست آلفونسو ششم شاه لیون leon.

 

18_العامریون (بنی عامر) در بلنسیه سقوط به دست مرابطون پس از مسیحیان .

 

19_بنی صمادح (غلامان عامری) سقوط به دست مرابطون پس از مسیحیان .

 

20_خیران صقلبی(از غلامان عامری)در مرسیه.

 

21_بنی تجیب در سرقسطه 410_536 به دست مسیحیان ساقط شدند.

 

22_بنی هود در لارده و سرقسطه که لارده از سرقسطه جدا شد.

 

امرای جزیره میورقه

 

1_موفق ابوالحسن مجاهدین یوسف علی عامری

2_موید

3_عبدالله

4_اغلب

5_سلیمان بن مشقیان

6_مرتضی  عبدالله

7_ناصرالدوله مبشربن سلیمان عامری

 

 

 

 

 

ملوک الطوایف دوره دوم

 

فاصله حکومت بین مرابطین و موحدین(انقراض مرابطین و استیلای موحدین حدود 17 سال) ملوک

 

الطوایف دوره دوم نامیده اند که عبارتند از:

 

1_بلنیسه.مروان بن عبدالله.ابن مردنیش(ابن اسعد).عبدالله بن عیاض

 

2_قرطبه.منصوربن محمد و سیف الدوله

 

3_مرسیه(ابن عیاض.ابن فرج.ابن اسعد)وسپس بنی هود

 

4_مارتله(ابن قسی وسد زای بن وزیر

 

5_جزیره میورقه.محمد بن علی بن اسحاق بن غانیه

 

اسحاق بن محمد بن غانیه

طلحه بن محمد بن غانیه

علی بن اسحاق بن محمد

یحیی بن اسحاق بن محمد

عبدالله بن اسحاق محمد

 

 

ملوک الطوایف دوره سوم

 

ملوک الطوایف دوره سوم مجموعا"277 سال دوام یافت.

 

1_ مرسیه بنی هود

 

2_نبله(لبله)niebla  ابن محفوظ

 

3_بلنسیه

 

4_غرناطه بنی نصر (بنی نصر یا بنی احمر فردیناند پادشاه آراگون)

 

5_منورقه 630_685 ابو عثمان سعید بن حکم قرشی ملقب به مجارف

 

 

ملوک الطوایف دوره اول به تفصیل

 

بنی حمود

در مالقه.قرطبه. اشبیلیه و جزیره خضراء

 

 

 

 

 

در قرطبه:

 

1_علی الناصرلدین الله بن حمود بن میمون

 

ابتدا مالک مالقه شد رو به قرطبه نهاد و محمدبن سلیمان وبربریانش را شکست داد توسط صقالبه در حمام

 

کشته  شد.

 

2_قاسم بن حمود امیر قرطبه شد و در سال 431 ه.ق کشته شد.

 

3_یحیی بن علی بن حمود در قرطبه در 427کشته شد.

 

4_ادریس بن علی بن حمود در مالقه و قبلا" در سبته ceute و برطنجه Tangier نیز حکومت داشت .در

 

نهایت به دست محمدبن اسماعیل بن عباد از بین رفت.

 

بنی حود به امرای مومنین ملقب بودند.

 

5_الحسن بن یحیی بن علی بن حمود

 

6_ادریس بن یحیی بن علی بن حمود

 

7_المهدی بالله محمد بن ادریس بن یحیی بن علی بن حمود

 

8_الموفق بالله ادریس (سوم)بن یحیی بن ادریس بن علی بن حمود

 

9_المستعلی بالله محمد بن ادریس بن یحیی بن علی بن حمود

 

10_المهدی یا (المعتصم) محمد بن قاسم حمود

 

11_الواثق قاسم بن محمد بن قاسم بن حمود

 

 

 

دولت بنی جهور

 

 

1_پس از خلع هشام در سال 422 ه.ق جهور بر قرطبه دست یافت .

 

2_محمد بن جهور پس از پدر به خوبی تدبیر امور کرد.

 

3_عبدالملک بن محمد بن جهور پس از پدر به مد 11 سال حکومت کرد که به دست بنی عباد بر افتاد.

 

 

 

 

 

 

بنی جهور یا حکومت جماعت (12 سال)

 

 

نفوذ جهور علاوه بر قرطبه شامل شهرهایی چون جیان و ابده و بیاسه و مدور و ارجونه و اندوجر نیز بود.

 

او به تنهایی ریاست نمی کرد. و فرمان ها را به نام "جماعت" صادر می کرد.

 

او رسیدگی جدی به امور بیت المال داشت و افرادی موثق را برای این منظور گماشته بود.

 

این بسام در الذخیره او را به بخل و امساک متهم کرده است و گوید که او به جز این عیب  عیب دیگری

 

نداشته است. فرزند جهور نیز راه پدر را پی گرفت.

 

معتد پسر خود ظافر را به حکومت قرطبه گذاشت ولی او در فتنه موسی عکاشه بربری کشه شد که پس از

 

او برادرش مامون فرزند معتد جای او را گرفت تا روزی که او هم به دست مرابطین کشته گشت و قرطبه به

 

تصرف آنها در آمد.

 

 

 

بنی عباد در اشبیلیه

 

 

1_الموید بالله:ابوالقاسم محمد قاضی اشبیلیه فرزند ابوالولید اسماعیل بن قریش بن عباد قاضی اشبیلیه و

 

قرطبه بود.

 

2_المعتضد:ابو عمر و بن عبادبن محمد بن اسماعیل او جوانی 26 ساله بود که از سال 434 تا 461 ه.ق بر

 

اشبیلیه حکومت کرد.

 

3_المعتمد:ابوالقاسم محمد بن عباد بن محمد اسماعیل

 

پدر الموید بالله به نام اسماعیل بن عباد در روزگار المنصور بن ابی عامر منصب قضا داشت.

 

پس از او پسرش ابوالقاسم محمد نیز جانشین او به عنوان قاضی اشبیلیه بود.

 

او با نرمی و مدارا و با حوصله حکومت کرد.المعتمد از مرابطین بر ضد آلفونسوی ششم کمک خواست.

 

 

 

 

 

 

 

 

علل انحطاط و تضعیف مسلمانان در اندلس

چگونگی سقوط خلافت امویان در اندلس

 

 

ابن حیان در مقدمه تاریخ بزرگ خود آورده است "می توانیم بگوییم که قطعه قطعه شدن اندلس .ضربتی

 

چنان سهمگین بود که اندلس هرگز نتوانست از زیر آن کمر راست کند.

 

در واقع عصر ملوک الطوایف بیش از هفتاد سال طول نکشید.

 

 

 

علل سقوط خلافت امویان در اندلس

 

 

 

1_عدم اعتقاد و ایمان به مبانی اسلام.

 

2_قیام های مکرر بربر علیه حکام و مردم اصلی سرزمین اندلس.

 

3_توطئه مداوم مسیحیان و کلیسا علیه مسلمانان.

 

4_بد رفتاری و تبعیض حکام اموی اندلس بین اقوام مختلف در اندلس و اختصاص بعضی از امتیازات به

 

عده ای خاص.

 

5_خود کامگی و فساد در زمینه های مختلف توسط درباریان و حکام.

 

 

 

 

منبع:

کتاب جغرافیای تاریخی اندلاس

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)